Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden IJzersterk BV i.o. onderdeel van Pauropus BV, gevestigd te Zwolle,
aan de Lingestraat 9 te Zwolle hierna te noemen als IJzersterk BV i.o.

 

1 Definities

1.1 IJzersterk BV i.o. is als onderdeel van Pauropus BV als rechtspersonen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09133645
1.2 Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee IJzersterk BV i.o. een overeenkomst heeft afgesloten of voornemens is een overeenkomst af te sluiten
1.3 Overeenkomst: elke contractuele band tussen IJzersterk BV i.o. en Cliënt die gericht is op het verschaffen van producten, diensten of een combinatie daarvan door IJzersterk BV i.o. aan Cliënt.
1.4 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden: de in dit document beschreven voorwaarden die IJzersterk BV i.o. en Cliënt hanteren gedurende de periode van de overeenkomst.


2 Algemeen

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen IJzersterk BV i.o. en Cliënt, voor zover niet door beide partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Cliënt doet, ondanks verwijzing daarnaar, afstand van zijn eigen algemene verkoop-, leverings- of inkoopvoorwaarden.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen vermeld in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW).

3 Aanbiedingen en Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende twee maanden na uitgifte, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Aanvaarding van een aanbieding door IJzersterk BV i.o. geschiedt middels ondertekening van een overeenkomst en verzending naar IJzersterk BV i.o. per post of fax.
3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod gedaan door IJzersterk BV i.o., is IJzersterk BV i.o. niet gebonden aan de uitvoering hiervan.

4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 IJzersterk BV i.o. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvan logischerwijs verwacht kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan IJzersterk BV i.o. worden verstrekt.
4.3 IJzersterk BV i.o. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien door aanleveren van onjuiste informatie van Cliënt schade is ontstaan.
4.4 IJzersterk BV i.o. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien door niet tijdig aanleveren van informatie aan Cliënt schade is ontstaan.
4.5 Cliënt vrijwaart IJzersterk BV i.o. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan Cliënt toerekenbaar zijn.
4.6 Cliënt zal wijzigingen aan adresgegevens van Cliënt zo spoedig mogelijk aan IJzersterk BV i.o. kenbaar maken.

5 Betaling

5.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum op een door IJzersterk BV i.o. aangegeven rekeningnummer te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Bezwaar tegen de hoogte van de vordering schort de betalingstermijn niet op.
5.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.
5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Cliënt zijn de vorderingen van IJzersterk BV i.o. op Cliënt direct opeisbaar.
5.5 Bij niet tijdige betaling van Cliënt, behoudt IJzersterk BV i.o. het recht om de levering van producten en diensten te staken onder vermelding van de reden, totdat Cliënt de betalingsverplichting is nagekomen, zonder enig recht op schadevergoeding. De betalingsverplichting wordt hierdoor niet opgeschort.
5.6 Indien Cliënt niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal IJzersterk BV i.o. dit aan Cliënt meedelen, waarbij een nadere betalingstermijn wordt vastgesteld. IJzersterk BV i.o. behoudt zich het recht voor om administratieve kosten die voortkomen uit het niet nakomen van de betalingsverplichting aan IJzersterk BV i.o. binnen de gestelde betalingstermijn, aan Cliënt in rekening te brengen. Indien de betalingstermijn wederom overschreden wordt, is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal worden overgegaan tot incasso middels derden. De kosten voor incasso komen voor rekening van Cliënt. IJzersterk BV i.o. zal in dit geval zonder verdere in kennisstelling de levering van producten en diensten aan Cliënt staken.
5.7 Indien door IJzersterk BV i.o. automatische incasso bij Cliënt niet kan worden uitgevoerd komt het eventueel bij automatische incasso behaalde betalingsvoordeel van Cliënt te vervallen.
5.8 Indien Cliënt niet voor het verstrijken van de betalingstermijn aan de betalingsverplichting kan voldoen, dient Cliënt IJzersterk BV i.o. tijdig op de hoogte te stellen.
5.9 Indien het overschrijden van de betalingstermijn leidt tot incasso middels derden, worden alle openstaande facturen direct opeisbaar.

6 Aansprakelijkheid

6.1 In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IJzersterk BV i.o. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie, ten hoogste gelimiteerd tot het factuurbedrag. Iedere aanspraak van Cliënt op IJzersterk BV i.o. voor enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, of schade wegens gederfde omzet of winst.
6.2 Cliënt vrijwaart IJzersterk BV i.o. van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Cliënt geleverde producten en diensten door IJzersterk BV i.o.
6.3 Cliënt is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolg van oneigenlijk gebruik door Cliënt op door IJzersterk BV i.o. geleverde producten en diensten.

7 Tariefswijziging

7.1 IJzersterk BV i.o. behoudt zich het recht voor om tussentijds haar tarieven te wijzigen.
7.2 Tenminste 30 dagen voorafgaand aan een tariefswijziging ontvangt Cliënt van Pauropus BV hierover bericht.
7.3 Indien Cliënt niet akkoord gaat met de door IJzersterk BV i.o. gewijzigde tarieven, behoudt Cliënt het recht om de overeenkomst met ingang van de datum waarop de tariefswijziging plaats zal vinden op te zeggen.

8 Verlenging, opzegging en restitutie

8.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 IJzersterk BV i.o. zal Cliënt restitutie verlenen voor de termijn waarvoor Cliënt bij vooruitbetaling heeft voldaan. Restitutie geschiedt op basis van het aantal maanden, welke vooruit voldaan zijn, met inachtneming van de opzegtermijn.

9 Overmacht

9.1 Cliënt noch IJzersterk BV i.o. is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog (sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of –elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken en storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.
9.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

10 Geheimhouding

10.1 Cliënt en IJzersterk BV i.o. zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen betreffende elkaar’s ondernemingen, bezittingen en relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door partijen wordt aangeduid. De in dit artikel opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en twee jaar daarna.
10.2 Cliënt kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van IJzersterk BV i.o. zijn opgeslagen.
10.3 Geen geheimhouding geldt voor die gevallen indien IJzersterk BV i.o. kennis neemt van zaken in geval van misdrijven, waarvoor IJzersterk BV i.o. geen verschoningsrecht heeft.

11 Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

11.1 IJzersterk BV i.o. behoudt zich het recht voor deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel aan te vullen.
11.2 Wijzigingen in de voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging(en).

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke door IJzersterk BV i.o. of Cliënt als zodanig worden beschouwd – welke tussen Cliënt en IJzersterk BV i.o. mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. IJzersterk BV i.o. en Cliënt zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.